Feridüddin Attar


Yazar Ara

Yazar Hakkında

Feridüddin Attar (Farsça: فرید الدین عطار‎) Horasan'nın en önemli dört şehrinden biri olan Nişabur'da 1136 yılında doğmuş 1221 yılında vefat etmiş ünlü bir İranlı şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attar olarak anılır.
Mevlânâ, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından yüceltilen Attar, çoğu günümüze kadar ulaşan pek çok eser bıraktı.
Attar küçüklüğünde Nişabur civarındaki Şadyah'ta babasının attar dükkanına devam ediyor, bir yandan baba mesleği attarlığı öbür yandan ilim ve irfan öğreniyordu. Attar'ın eserlerine bakıldığında iyi derecede Arapça, tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi dini ilimler öğrenimi gördüğünü; hikmet, felsefe, ilm-i nücum, eczacılık gibi akli ve tecrübi ilimlerden anladığı görülür. Ancak bu ilimleri nereden ve kimden öğrendiği hakkında tarihi kaynaklarda yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.
Bazı tarihçiler Feridüddin-i Attar'ın tasavvufta adet olduğu üzere seyahatler yaptığından, Mekke'ye gidip Kabe'yi ziyaret ettiğinden, hatta Şam, Mısır, ve Hindistan'a kadar gittiğinden söz ederlerse de bunlar ispatlanmamış rivayetlerdir. Hayatının sonuna doğru yazdığı Esrarname 'de Kabe'yi görme arzusu içinde olması Hicaz'a gitmediğinin delilidir.

Yayınlanmış Eserleri

Muhtarname ile Hüsrevname önsözünde, Attar kaleme aldığı eserlerin isimlerini şöyle sıralar:
Divan
Esrarname; Sufi düşünce konulu, bu eserinin bir nüshasını, Mevlānā Celāleddīn Muhammed Rūmī ailesi ile birlikte genç yaşında Nişabur'da konakladığı sırada ona verdi.
Mantıku't-Tayr; (منطق الطیر , Makamat-ı Tuyur veya Mantıku't-Tayr), 1187 yılında yazmış olduğu 4724 beyitten oluşan eseridir.
Musibetname
İlahiname
Ceváhirnáme
Şerh-i Kalb[1]
Tezkiretü'l-Evliya; İslamiyetin önderlerinin yaşamöykülerini anlatır.
Keşf-i Esrar ve Marifetü'n-Nefs eserlerinin ona ait olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.