Prof. Dr. Servet Armağan


servetarmagan@gmail.com | servetarmagan@hotmail.com

Yazar Ara

Yazar Hakkında

19 Mayıs 1939'da Şanlıurfa'da doğdu. İlk öğrenimini aynı ilde Vatan İl Okulu'nda, lise öğrenimini ise Şanlıurfa Lisesi'nde yaptı. 1956 yılı Ekim ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimine başladı, 1960 ders yılı sonunda mezun oldu. l96l yılı başında açılan asistanlık (araştırma görevliliği) imtihanını kazanarak “Esas Teşkilat (Anayasa) Hukuku” kürsüsünde asistan oldu ve Nisan ayında göreve başladı. 1966 yılında aynı hukuk dalında Hukuk Doktoru, l971 yılında üniversite doçenti ve l976 yılında ise üniversite profesörü unvanlarını aldı. 1983-1990 yılları arasında Islamic Development Bank'a bağlı Islamic Research and Training Institut'da İslam Hukuku ve İslam Ekonomisi üzerine araştırma yaptı, rapor hazırladı, konferans verdi bu kurum adına uluslararası toplantılara katıldı
1990-1992 yılları arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı; 1992-1996 yılları arasında ise Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.2006 ,Mayıs ayındanberi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden emeklidir.
“Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi” başlıklı teziyle doktor, (İ.Ü. Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanmıştır, 1967, İstanbul); “Dilekçe Hakkı ve 1961 Anayasası” başlılı teziyle doçent (İ.Ü.Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanmıştır, İstanbul, 1971); “1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu” (İ.Ü. Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanmıştır, İstanbul, 1978) başlıklı teziyle profesör olmuştur.
Bugüne kadar yayınlanmış olan ders kitapları şunlardır: “Seçim Hukuku Ders Notları” (Ortak eser), İstanbul, 1963; “Notlu İçtihatlı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” (İstanbul, 1967); “Türk Esas Teşkilat Hukuku-1.cilt” (İstanbul, 1975); “Temel Haklar ve Ödevler” (İstanbul, 1980, İ.Ü.Hukuk Fakültesi yayını); “Genel Hukuk Ders Notları” (Isparta,1981, Devlet Mühendislik Akademisi); “İş Hukuku Ders Notları” (Adapazarı, 1983, Sapanca Üniv. Devlet Mühendislik Akademisi); “Anayasa Hukuku Ders Notları” (Diyarbakır, 1992, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi); “Anayasa Hukukunda Temel Haklar ve Hürriyetler” (Şanlıurfa, 1966); “En Son Değişikliklerle 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Eski Anayasalarımız” (İstanbul, 2000); “İslam Hukukuna Giriş” (İstanbul, 2001, Beta Yay.); “İslam Hukuku Ders Notları” (2003, Filiz Yay.)
Yaklaşık 110 ilmi makalesi ve 50 kitabı yayınlanan Armağan 1967-69, 1973, 1976-77, 1983, 1995, l996, 1999, 2000, 2001, 2002 ve 2004 yıllarında Alexander von Humboldt Vakfı'nın, 1977 yılında Heinrich Hertz Vakfı'nın, l981ve 2003 yıllarında Deutscher Akademischer Austausch Dienst Kuruluşunun bursları ile Köln, Karlsruhe ve Berlin Üniversiteleri'nde ilmî araştırmalar yaptı, doçentlik tezini hazırladı, ilmî toplantılara katıldı, konferans ve tebliğler verdi. 1975 yılında 5 ay müddetle Küveyt Üniversitesi'nin davetlisi olarak aynı üniversitenin hukuk fakültesinde incelemeler yaptı, konferanslar verdi. 1983-1990 yılları arasında Islamic Development Bank'a (İslam Kalkınma Bankası) bağlı Islamic Research and Training Institut (İslam Araştırma ve Eğitim Enstitüsü) içinde (Cidde-Suudi Arabistan) ilmî araştırmalar yaptı, konferanslar verdi ve toplam 15 bilimsel rapor (İngilizce ve Arapça olarak) hazırladı.
Almanca, İngilizce ve Arapça'yı her üç dilde de kitap ve makale çevirileri yapacak kadar bilen Armağan evli ve üç çocuk babasıdır. Prof. Armağan'ın hayat felsefesini şöyle özetleyebiliriz: Her gün yeni bir şey öğrenmek için çalışmak, insanlara faydalı olmak, konuştuğu ve yazdığı zaman düzgün, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanmak, insanları dikkatle dinlemek ve söylediklerini doğru anlamaya çalışmak, hukuk ilminin temel mantığını ve ana hedeflerini kavramak ve Mukayeseli Hukuk sahasında incelemeler yapmak, düzgün Türkçe ile yapılan, muhtevalı ve neşeli sohbetlere katılmak.