Emirdağ Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

ISBN: 9786054590186

Kategori: Risale-i Nur Külliyatı

Kapak Tasarım: Gökhan Koç

Sayfa Düzeni: Said Demirtaş

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

EMİRDAĞ LÂHİKASI – I


TAKDİM


1: "Üstad Bediüzzaman, dünya ve siyasete karıştı" demek bir divaneliktir


2: Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır: Risale-i Nur yüz binlerin ebedî hayatını kurtardı


3: Kerametlerin yazılma sebebi


4: Ankara ehl-i vukufunun ittifakla verdikleri raporun sûretidir


5: Denizli mahkemesinin ittifakla verdiği karar suretidir


6: Kendi kendime bir hasbihaldir (Üstada oynanan gizli oyunlar)


7: "Kendi Kendime Hasbihal" namındaki parçaya lâhika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur'la alâkadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir


8: Üstad, hükûmetin maaş teklifini reddetmiştir


9: Risale-i Nur belâlardan korunmaya vesiledir


10: Âyetü'l-Kürsî'nin tetimmesi olan üç âyetin nüktesi


11: Meyve Risalesinin önemi


12: Hürriyetten men edilen Üstadın şekvâsı: "Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi"


13: Bakanlar Kurulu ve Meclis Başkanına yazılan maruzat


14: Yağmur duası yapıldığı halde yağmurun gelmemesinin sebebi


15: Hizbü'l-Kur'ânü'l-Muazzam Kur'ân'ın bir nümune-i kudsîsidir


16: Leyle-i Regaiple gelen rahmet


17: Cenâb-ı Hak tazyikleri, baskıları Risale-i Nur lehine çeviriyor


18: Üstadın siyasetle alâkadar olmamasının sebebi


19: Miraç Risalesinin tevafuklu bir kerameti


20: Risale-i Nur'un mesleği şefkat olduğu için çocuk, kadın ve hastaların ilgisini daha çok çeker


21: Risale-i Nur'un vazifesi rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür


22: Hâfız Mustafa'nın yaptığı hizmetler, bu memleket ve âlemi İslâmı minnettar ettirir


23: Risale-i Nur'un beraati, yağmurun gelmesine vesile oldu


24: "Risale-i Nur, Kur'ân'ın malıdır, benim kusurlarım ona sirayet etmez"


25: Hazret-i Ali'nin (r.a.) Âyetü'l-Kübrâ ile selâmete çıkılacağını haber vermesi


26: Risale-i Nur'un serbest kalmasının sebebi: Meyve Risalesi ve Hüccetü'l-Bâliğanın sarsılmaz hakikatleri


27: Kerametlerin yazılma sebebi


28: Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene önce hissedilmesi


29: Hiss-i kablelvukuun tetimmesi: Nur talebelerinin hayatı kader-i İlâhîyle Risale-i Nur'a göre tanzim ediliyor


30: Meyvenin Dördüncü Meselesi, merak duygusunun yanlış kullanılışı


31: Denizli ikinci bir Isparta'dır


32: İkramı izhar mektubunun tetimmesi: Talebelere metanet, sebat veren gaybî işaretler


33: Üstadın merdümgirizlik hastalığının hikmetleri


34: Bu zamanda en büyük vazife imanı kurtarmaktır


35: Masum ve ümmîlerin yazdığı risaleler


36: Tavâif-i beşerin ihtiyaçları yazdırılıyor


37: Risale-i Nur mesleği Sahabe mesleğinin bir cilvesidir


38: Hülâsatü'l-Hülâsa ruhlara iman nurunu telkin eder


39: "Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilemez"


40: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi Hz. Hasan'ın bir muavini ve mütemmimidir


41: On adama iman dersi vermek bin adamı irşattan daha mühimdir


42: Risale-i Nur âsâyişi muhafaza eder


43: Afyon Emniyet Müdürlüğüne (Bu millet gelecekte dünyaya karşı Risale-i Nur'a muhtaç olacak)


44: Alevîlere münafık denemez


45: İhanet plânı akîm kaldı


46: Risale-i Nur'un tab'ında ihlâs ve tesanüdün önemi


47:riklere karşı metanet ve tesanüd gerekir


48: Talebelerin yaptığı hizmetlerden Üstadın duyduğu memnuniyet


49: Risale-i Nur'un serbest olmamasının ve tab edilmemesinin sebebi


50: Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur'la alâkalı mektubuna cevap


51: Hasan Feyzi'nin Üstad ve Risale-i Nur'la alâkalı mektubu


52: Nur talebelerinin keşif ve keramet aramamalarının sebebi, sırr-ı ihlâstır


53: Risale-i Nur, ilimle hakikate yol açar, felsefî dalâletlere galebe çalar


54: Sabri, Hulûsi ve Hakkı'nın sadakat ve metaneti


55: Hasan Şükrü'nün memnun eden mektubu


56:met-i Nuriyeyi tam yapan talebeler: Küçük Ali, Büyük Mustafa ve Hâfız Mustafa


57: Hülâsatü'l-Hülâsa ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder


58: Talebelerin bayram tebriki


59: Küçük Ali'nin istinsah ettiği Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mecmuası


60: Halil İbrahim'in Risale-i Nur'u metheden fıkrası


61: Halil İbrahim'in kasidesi


62: Zekâi Efendinin kasidesi


63: Matbuat lisanı ile konuşmanın zamanı


64: Bolşevizm, küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiata karşı Risale-i Nur


65: Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne bir rica


66: İstanbul'da komünistleri protesto


67: Risale-i Nur'un yangındaki kerameti.


68: Risale-i Nur yalvarmaz


69: Hasan Feyzi'nin manzumesi Sikke-i Tasdîk'teki imâlar tarzındadır


70: Camideki kulübeciğin kaldırılması


71: Hasan Feyzi'nin Sikke-i Tasdik'ten aldığı ilhamla yazdığı kasidesi


72: Allah nurunu tamamlayacaktır—kâfirler hoşlanmasa da…


73: Münafıkâne desiselere karşı sebat gerekir


74: Âsâyişi ihlal bahanesiyle artık kimseyi kandıramazlar


75: İtham ve hakaretlere karşı sabrı seçtim


76: Afyon Emniyet Müdürüne şikâyet mektubu


77: Hocalar kendi malları olan Risale-i Nur'a sahip çıkıyor


78: Risale-i Nur gibi bir hakikat güneşi, üflemekle sönmez


79: Zahiren çirkin perdeler altında, güzel neticeler vardır


80: Risale-i Nur, komünizm yangınına su yetiştiriyor


81: Vasiyetnamemdir


82: Asâ-yı Mûsâ mecmuası ile Haşir Risalesi ve Mucizât risalelerinin yazılması


83: Halil İbrahim'in tevafuklara medar mektubu


84: Zaman telif değil, neşir zamanıdır


85: Tevafuklar birer keramet-i Nuriyedir


86: Mânevî kışın maddî hastalığa da sebep olduğu


87: Üstadı yeniden zehirlediler: "Şahsım Risale-i Nur'a ve şakirtlerine siperdir"


88:iliye Vekili ile hasbihalden bir parçadır


89: Çalışkanlar hanedanı! Risale-i Nur ve şakirtlerini himaye etmeye vazifelidir


90: Talebelerden gelen hizmet haberleri


91: Ehl-i hakikatin enfüsî tefekkürü


92: Eski Said yok; yenisi ise herşeye tahammül ediyor


93: Celcelûtiye'de Risale-i Nur'a açık işaretler var


94: Mu'cizât Mecmuasının çoğaltılması ve tashihin önemi


95: Kastamonu talebelerinin Ispartalılarla omuz omuza vermesi


96: Taarruz anında kar, fırtına ve zelzelenin gelmesi


97: Sava ve Safranbolu talebeleri


98: Yeşil oğlu Mehmet Salih'in Dahiliye Vekiline yazdığı Üstad ile ilgili ricanâmesi


99: Eski bir dost: Mehmed Salih


100: Yeşil Salih'e cevap


101: On üç yaşındaki Hatice'nin yazdığı Asâ-yı Mûsâ


102: Komünizm, Müslüman-Hıristiyan ittifakını bozmaya çalışacak


103: Nurlar umumun malıdır; hiçbir tarafa tabi olmaz


104: Risale-i Nur'un büyük kahramanları: Hüsrev ve Tahirî


105: Üstadın sergüzeşte-i hayatı


106: Cevşenü'l-Kebîr'in sevabı hakkındaki hadis-i şerif


107: Neden resmî hocalar Risale-i Nur'dan kaçıyor?


108: Hıllet, ihlâs ve uhuvvet şahsî medihleri kabul etmez


109: Tashihlerdeki sıkıntılara bedel iki ücret ve üç ayların sevabı


110: Risale-i Nur'u yazmak mahrumiyete değil, berekete vesiledir


111: Samimî ve çalışkan Konyalı Sabri ve kahraman Rüştü


112: Muhacir Hâfız Ahmed Üstada: "Mezarın Barla'da olmalı."


113: Zaman ve mekân Nur talebelerinin beraberliğine engel değildir


114: Tebrike gelen mübarek güvercin


115: Feyzi ve Emin Efendilerin sadakatlerinin kerameti


116: Risale-i Nur'a set çekildiğinde, belâ fırsat bulup gelir


117: Emirdağ zabıtasıyla bir hasbihal.


118: Kapımı kırsalardı zelzele yalnız ihtar için olmayacaktı


119: Nur'un fütuhatı sırasında yağmurun gelmesi


120: Risale-i Nur'un serbestliğini kuşlar tebrik ediyor


121: İnebolulu Mehmed Zekeriya Efendinin hizmetleri


122: Evrad-ı Bahaiye'deki Risale-i Nur'a işaret


123: Isparta yangını ve Isparta medresesinin vazifeleri


124: Abdülmecid Efendinin haşirle ilgili yazısına düzeltme


125: Kastamonu'nun hanım talebeleri


126: Müjdeli ve tesellikâr mektuplar


127: Teksir makinesi, yazıya da kuvvet verecek


128: İstirahatim için ehl-i siyasete tenezzül etmem


129: Büyük Ali'nin varisi, tam bir Abdurrahman olan Küçük Ali


130: Asâ-yı Mûsâ risalesinin tashihinin bitmesiyle gelen üzüm


131: Maddî ve manevî Said'ler benim vazifemi görebilirler


132: Siyaset ve Nur mesleği


133: Yirmi Beşinci Söz niçin yazılmıştır?


134: Risale-i Nur felsefenin zararlı kısmıyla mücadele eder


135: Rumuzat-ı Semaniye Risalesi


136: Nazif, Salâhaddin Çelebilerin ve Ahmed Kureyşî'nin hizmetleri


137: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Câmiü'l-Ezher'e gönderilmesi


138: Hasan Feyzi Yüreğil'in Üstada bedel hastalanması


139: Günah cihetinden ölmek, sevap cihetinden yaşamak


140: Bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir dârü'l-fünun gelecek


141: Ahmet Nazif ile Mustafa Osman Efendiler ve onların hizmet arkadaşları


142: Nurları yazmanın ve sadakatle talebelik yapmanın neticeleri


143: Suikastın ikisi akîm kaldı, biri bir kahramanı aldı


144: Sıddık Süleyman ve Nur Santralı Sabri'nin ziyareti


145: Üstada yapılan ve yirmi senedir süren zulümler, işkenceler…


146: Hasan Feyzi'nin ruhunu ve sadakatini taşıyan yeni talebeler


147: Hasan Feyzi, diğer Hasan Feyzi'leri vazife başına davet edip öyle gitti


148: "Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni tâciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi."


149: Üstad: "Nefsimi ölüme razı ettim."


150: Hacı Hafız Mehmed'in ölümü ve talebeler arasındaki makamı


151: "Herkes Allah'ı bilir, yeni ders almaya ihtiyaç yoktur" şeklindeki itiraza cevap


152: Küfr-ü mutlakın hücumu karşısında İslam tarihindeki ihtilâflı meseleleri tartışmanın yanlışlığı


153: Zülfikar'ın çıkışı, din lehinde müjdeli gelişmelerin müjdecisidir


154: Geçmiş olayları tartışma konusu yapmanın zararları


155: Risale-i Nur hizmetinin, Cenâb-ı Hakkın ve Resullah'ın rızasına uygun düştüğü sahih rüyalarla da tasdik ediliyor


156: Hizmette izlenecek yol: "sırren tenevveret"


157: Üstadın yerine kendi hayatlarını ortaya koyanlar


158: Hacı Hâfız'ın kerametli vefatı


159: Sadık Beyin sadakat ve hizmeti


160: Bazı büyük hocaların risalelere uzak durmalarının sebepleri


161: Has şakirtlerin Risale-i Nur'a kendi malı gibi sahip çıkması


162: Risale-i Nur âsâyişi temin eden mânevî inzibat memurudur


163: Üstadın çocukların yaptığı hizmetten memnun olması


164: Üstad Bediüzzaman'ın Eski Dahiliye Vekili Hilmi Uran'a ikaz ve tavsiyeleri


165: Jandarma Komutanı ve bir milletvekilinin Üstadı ziyareti


166: İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın Kur'ân'ı kabul etmeleri


167: Siyasî kafalar Risale-i Nur'u çabuk anlayamaz


168: Üstad yapılan bütün hizmetlerden haberdar oluyor ve yapılanları takdir ediyor


169: Balıkesir'in cesur hocasını tebrik


170: "Neden bütün meziyetleri Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun?"


171: Nurlarla meşgul olmak her türlü belâyı def eder


172: Semavat dinsizliğe karşı hiddete geliyor


173: Üstad hiçbir hediyeyi kabul etmiyor


174: Zülfikar, Asâ-yı Mûsâ dinsizlik cereyanına karşı Kur'ân'ın iki keskin kılıcıdır


175: Üstadın Isparta adliyesine yaptığı dua


176: Risale-i Nur'un hakikatleri dünyanın hiçbir menfaatine âlet edilemez


177: Kainat Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ'nın fütuhatlarını alkışlıyor


178: Risale-i Nur Diyanet Riyasetinde takdir görüyor


179: Ölüm gerçeği: Asıl güzellikler, toprak perdesinin arkasında


180: Kur'ân ebedî hayat için okunur


181: Üstad Bediüzzaman'dan talebelerine: "Benim vazifem size verildi"


182: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Ravza-i Mutahharayı kendine bedel ziyaret etmesi


183: Risale-i Nur hizmeti, Medine âlimlerinin manevî bir evlâdı, bir talebesi ve küçük bir şubesidir


184: Beşeriyetin ebedî hayat ihtiyacını Kur'ân karşılayacak


185: Al-i beyt muhabbeti Alevileri küfr-ü mutlaka düşmekten korur


186: Üstadın, çocukların yazdığı risalelerden duyduğu memnuniyeti


187: Risale-i Nur'la iştigal marifetullah, zikrullah, huzur-u kalbî ve muhabbet-i imaniye verir


188: İnsanları hizmetten alıkoyan, maişet derdi, tamah, korku, makam sevgisi gibi mânevî engellere işaret eder


189: Üstad geçmiş tehlikelerden Risale-i Nur'un kerametiyle korundu


190: Üstad hizmete zarar verir diye hem hastalığını hiçe saydı, hem dünya savaşını izlemedi


191: İnsanlığın başına gelen felaketler ve Kur'ân'ın irşadı, insanoğlunu ebedî saadeti aramaya sevk edecektir


192: Ankara Mahkemesince risalelerin geri iade edilmesi hayırlı bir gelişmedir


193: Hapishaneler Nur medresesine dönüşüyor


194: Çocukların Üstada olan ilgisinin sebebi, onların Nur talebesi olup mânevî tehlikelerden kurtulacaklarına işarettir


195: Hüve Nüktesi


196: Risale-i Nur ağır şartlar altında intişar ediyor


197: Risale-i Nur, hiçbir şeye âlet edilemez


198: Üstad, Risalelerin iktibasına izin veriyor


199: Risalelerin gerçek fiyatı: bir kişinin en az on kişiye okutması


200: Mu'cizatlı Kur'ân tab edilip Hindistan'a gönderiliyor


201: Üstad yazılan risaleleri satın alabilmek için zarurî eşyalarını satıyor.


202: Nurların yayılmasını önlemek için kurulan komplo boşa çıktı


203: Üstadın Hüve Nüktesinin sonuna eklenmesini istediği bir bölüm


204: Nurların korunması, inayet-i İlâhiyedir


205: İlmin izzetinin muhafazası Üstadı harama baktırmıyor


206: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevisi bir çeşit Mehdi telâkki ediliyor


207: Bismark ve Carlyle'in Kur'ân ve Peygamberi tasdikleri


208: Üç merkezde üç berberin benzer hizmetleri memnuniyet verici


209: Kur'ân talebelerine ilişmek semayı hiddete getirir


210: Siyasî tarafgirliğin zararlarını anlatır


211: Nur avukatı Ahmed Feyzi'nin Risale-i Nur'la ilgili istihraçları


212: Üstadın parayla risale satın alması


213: İslâm âleminde risalelerin takdir görmesi


214: Emirdağ'da beş teyyare ile Üstadın takip edilmesi


215: Üstad, evine yapılan baskının kanunsuzluğunu açıklıyor


216: Yasak ettikleri Kur'ân nüshası Diyanet Başkanlığında


217: Risale-i Nur belâların def'ine bir vesiledir


218: Şerefler orduya, kusurlar reislere verilir


219: Üstadın kıyafetine ilişmek isteyen Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tokat yiyip intihar ediyor


220: Gençlik Rehberi gençleri dine çekiyor. Risale-i Nur'a yapılan zulümler musibeti celbediyor


221: Risale-i Nur ve talebeleri Allah'ın himayesi ve inayeti altında


EMİRDAĞ LÂHİKASI – II


1: Üstad talebelerine icazet veriyor


2: Üstad, Diyanet Başkanı Ahmet Hamdi Beyden risalelere sahip çıkmalarını istiyor


3: Hediye kabul etmeyen Üstada bu kuralı bozduran üç hadise


4: Diyanetin risaleleri ileride neşretmeyi vaad etmesi


5: Kur'ân'ın camilerde tercümesinin okunmasına karşı ikaz


6: Hocalar ehvenüşşer düsturuyla hareket ederek tehlikeyi azaltmaya çalıştılar


7: Üstad: Hüsrev risaleleri ve tevafuklu Kur'ân'ı Ankara'ya götürsün


8: Hâfız Mustafa'nın vefatıyla ilgili tâziye


9: Üstad hayatının devamıyla Nur talebelerine siper oluyor


10: İstibdat ve zındıka cereyanının kuvveti kırılıyor


11: Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesini Üstad tebrik ediyor


12: Din siyasete değil, siyaset dine âlet edilebilir


13: Her türlü baskıya rağmen, Nurlar gençler arasında yayılıyor


14: Zübeyir'in Üstadı müdafaa eden mektubu


15: Ezanın minarelerde okunmasını tebrik ve demokratlara dua


16: Genç Saidlerin sayısı artıyor


17: Beraat etmiş risalelere keyfî olarak el konuyor


18: Üstadın devlet yetkililerine mektubu


19: Demokratlar masonlara ve komünistlere karşı uyarılıyor


20: Risale-i Nur on senelik medrese ilmini bir senede verir


21: Üstad risaleleri ücretsiz vermiyor


22: Talebeler, Risale-i Nur'a yapılan zulmü Demokratların kaldırmasını ister


23: Risalelerin imhasına izin verilmeyecek


24: Demokratlarla Nur talebelerinin arasını bozma teşebbüsü


25: Risalelerin yakılma kararı Halkçıların bir oyunu


26: Lozan'ın iç yüzü ve Yahudilerin dini yok etme plânları


27: Ankara'daki güzel gelişmeler


28: İhvan-ı Müslimînin risaleleri Arapça'ya tercüme etmek istemesi


29: Cumhurbaşkanı Doğu Üniversitesinin gerekliliğini kabul ediyor


30: Siyaset tarafgirliği mânâyı zedeler, ihlâsı kırar


31: Hizmet haberleri, Üstadın hastalıklarına ilâç oluyor


32: Asâ-yı Mûsâ'nın Arapça'ya tercüme edilmesi


33: Türkler Peygamber övgüsüne mazhar oluyor


34: Üstadın yapılmasını istediği birkaç tashih


35: Nurcuların şevkiyle Cevşenü'l-Kebir nurlandıracak


36: Üstadın sofimeşrebli tenkitçiliği affetmesi


37: Demokratlar, risalelere ve Nurculara yapılan bu işkenceye engel olmalılar


38: Abdurrahman ve Ceylân'a olan muhabbet


39: Ankara'da Üstadın yerine görev yapan genç Saidler


40: Üstad ehli imanın tenkitlerini bir çeşit nasihat olarak kabul eder


41: Meşrep farklılıkları kardeşliği bozmamalı


42: Lemeat: Risale-i Nur'un çekirdeği


43: Üstadın, ülkede az da olsa hürriyetin başlamasından duyduğu memnuniyeti


44: Allah'ın adaleti ve inayeti


45: Nur talebesi hanımlara evlilik konusunda tavsiyeler


46: Nurcuların hapse girmelerinin hikmetleri


47:ı milletvekillerinin Üstad ve hizmetini takdirleri


48: Demokratlar görev başına çağrılıyorlar


49: Risale-i Nur ehl-i tarikatın da en büyük dairesidir


50: Halka kabul ettirmek, Allah'a aittir


51: Üstadın canlı mektupları


52: Celâl Bayar Üstada teşekkür ediyor


53: Üstadın talebelerinden bazı istekleri


54: Küfre karşı gençleri koruyacak olan Risale-i Nur'dur


55: Camiü'l-Ezher'e risaleler gönderiliyor


56:an Menderes'in Üstada haberi "Merak etmesin, meyus olmasın"


57: Eflâni ve Safranbolu talebeleri Isparta kahramanlarına benziyor


58: Başbakan ve İçişleri Bakanına risalelerin iadesi için mektup


59: Vatikan'dan gelen teşekkür mektubu


60: Sabır ve tahammül oyunları bozuyor


61: Seyyid Salih'in İslâm ülkelerine ziyareti


62: Mersin ve Tarsus Emniyeti risaleleri iade ediyor


63: İşaratü'l-İ'câz iade ediliyor


64: "Hüve Nüktesi" küfr-ü mutlakın belini kırıyor


65: Şiddetli kış ve zelzele ilâhî bir ihtardır


66: Üstad, hayatındaki inayetleri anlatır


67: Nurların parlamasına engel olunamıyor.


68: Risale-i Nur zabıta görevi yapıyor


69: Konuşan yalnız hakikattir


70: Birisinin hatasıyla başkası mesul tutulamaz


71: İşârâtü'l-İ'câz Risale-i Nur'un bir fihristesi ve menbaıdır


72: Kur'ân'ı, mütehassıslardan oluşmuş bir heyet tefsir edebilir


73: Kur'ânın maksatları: Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet


74: Üstadın siyasetten ve şimdiki medeniyetten uzak durmasının sebepleri


75: İttihad-ı İslâm'a dair müjdeli gelişmeler


76: Çocukların Üstada muhabbetinin sebebi


77: Evleri bir medrese-i Nuriye yapmak


78: "Neden dini siyasete alet yapmakla suçlandım?"


79: Mahkemenin ertelenmesindeki hayır


80: Afyon Mahkemesinin adaletsiz kararı


81: Talebeler Medresetü'z-Zehrânın mânevî hakikatini gösteriyor


82: Eski Said kırk sene sonraki olayları önceden hissetmiş


83: Teşehhütte okunan Tahiyyat Miraç'ta İlâhî huzurda okunmuştur


84: Ülfet perdeleri hakikatleri gizliyor, marifet-i İlâhiye yollarını kapatıyor


85: Mahlûkata mânâ-yı harfiyle bakmaya engel olan perdeler


86: Ankebût Sûresindeki âyet hakkındaki vehmi yok eden bir i'caz pırıltısı


87: Gençlik Rehberi'nde "Dini siyasete âlet var" diyen ehl-i vukufa cevap verilsin


88: "Vukufsuz" ehl-i vukufun raporundaki suç unsurlarına cevap


89: 1952'de İstanbul'da görülen Gençlik Rehberi mahkemesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir


90: Gençlik Rehberi'nin tekrar müsaderesi anarşilik ve dinsizlik hesabınadır


91: Hulûsi Yahyagil: Mesleğim Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir


92: Üstad İhtiyarlar Risalesini gençlere, Hastalar Risalesini sıhhatte olanlara yazmış


93: Şahs-ı mânevî Mehdilik yapar, aksi halde mağlup olur


94: Talebeleri medyumlukla kandırmaya çalışıyorlar


95: Yirmi sekiz yıllık asılsız iddialar


96: İki mühim eserin çoğaltılması


97: Siz bu asrın hidayet serdarısınız


98: Hal-i hazırdaki partiler ve Demokrat Partinin dikkat etmesi gereken iki nokta


99: Değil dünya hayatımı, âhiret hayatımı dahi millet-i İslâmiyeye feda ederim


100: Nur talebeleri ve İhvan-ı Müslimîn mensupları arasındaki farklar


101: ed-Difa gazetesi yazarı Risale-i Nur'un Arap ülkelerindeki durumunu anlatıyor


102: Adnan Menderes'e hatırlatılan üç kanun-u esasî


103: Dindar Demokratlara tavsiye: Ayasofya'yı açın, Risale-i Nur'u neşredin


104: Büyük Cihad'da yayınlanan Üstadın şekvâsına açılan dava


105: Samsun Mahkemesinden gelen tebliğe verilen cevap


106: Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır (es-Sıddık dergisinde yayınlanan risale)


107: Nurları himaye etmek Diyanet dairesinin hakikî vazifesidir


108: Asâ-yı Mûsâ ve Gençlik Rehberi'nin kerametle muhafazası


109: Doğunun kalkınmasında Şark Üniversitesinin rolü


110: Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır


111: Ankara Mahkemesine havale edilen dava ve Zübeyir


112: Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu ("Risale-i Nur'u okumak, ziyaretten on defa daha kârlıdır")


113: Hizmette Urfa'nın ehemmiyeti


114: Üstadın Urfa'ya özel duası


115: Üç hastalığa Âyet-i Hasbiyeyle gelen şifa


116: Görüşmek isteyenlere Üstad buyuruyor: "Risale-i Nur'un her bir kitabı bir Said'dir"


117: Şark Üniversitesinin İslâmî programı: Risale-i Nur


118: Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya, hem neşredenlere büyük zararı var


119: Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır; mûcib-i merak hiçbir şey yoktur


120: Deniz zahiren hiddetlendi, mânen şefkatkârâne okşadı


121: Üstadın İstanbul'a gelişi ve ifadesinin alınması


122: Üstadın vasiyetnâmesi


123: Vasiyetnamenin Haşiyesidir


124: Adnan Menderes'in Konya nutkunun tahrif edilmesine dair bir açıklaması


125: Isparta'nın hayır kazanmasının yolu: Risale-i Nur'un iade edilmesine çalışmak


126: Üstadın kabrini gizlemesinin sırrı


127: Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir


128: Üstadın Demokrat Partiyi desteklemesinin gerekçeleri


129: Demokratlara büyük bir hakikati ihtar


130: Üstad, çektiği işkenceye rağmen Adliye memurlarına beddua etmez


131: Dindar Hürriyetçilerin Üstada Diyanet'te vazife teklifi


132: İmanın dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dair


133: İhlâsı muhafaza etme düsturu sohbete mâni oluyor


134: Üstadın Isparta Tugay camiinin temeline harç atması


135: Hüseyin Avni ve Tahsin Tola'nın seçimleri kazanamamasının hikmeti


136: Vasiyetnamenin bir zeyli (Üstad Bediüzzaman Nur'un sermayesiyle talebelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını vasiyet eder)


137: Muhalif gazetelerin Üstada ve Nur talebelerine attıkları iftiralara cevap


138: "Mahkeme-i Kübrâya Şekvâ"ya bir zeyl


139: Medresetü'z-Zehra ifsat komitesinin dalaletlerinden bu milleti koruyacak bir tedbirdir, ırkçılık zararlıdır


140: Bir ihsan-ı İlâhî olarak gelen hastalık


141: Üstadın istiğnaya verdiği ehemmiyet


142: Cumhuriyet gazetesinin yalan haberi


143: Nur medreselerine devam, talebe-i ulum şerefini kazandırır


144: Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır


145: Risale-i Nur'un sermayesi, hizmette olan ve nafakasını temin edemeyen talebelerin tayinine sarf edilecek


146: Tarihçe-i Hayat'ın ehemmiyeti


147: Üstadın Namık Gedik, Adnan Menderes ve Tevfik İleri'den dilekleri


148: Eski Partinin Risale-i Nur'a minnettar olması gerekir


149: Üstad savcılara hakkını helal ediyor


150: Üstadın hükümetçe Emirdağı'na sevkinin hikmeti


151: Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786054590186

Ebatları: 21 x 13.5 cm.

Sayfa Sayısı: 712

Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk