Kastamonu Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

ISBN: 9786054590117

Kategori: Risale-i Nur Külliyatı

Kapak Tasarım: Gökhan Koç

Sayfa Düzeni: Said Demirtaş

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

1: Sohbete zaman ve mekân mâni değil


2: Zaman, cemaat zamanıdır


3: Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri


4: Risaleler birbirine tercih edilmez


5: Risale-i Nur'un diğer kitaplardan farkı


6: Birden hatıra gelen dört nokta: Zelzele, hizmetteki sıkıntının azlığı, tekrarlar ve 29. Lem'anın tercümesi


7: Musibetler nasıl karşılanmalı?


8: Üç gurbete ve hastalık


9: Teveccühü, Kur'ân ve Risale-i Nur adına kabul etme


10: Talebelerin Nur'a ait ikramı gösteren mektubu


11: İkinci Cihan Savaşı ve beşere gelen tokatlar


12: Risale-i Nur mânevî yaraları tedavi eder


13: Nur talebeleri imanla kabre girecek


14: Risalelerin yazılması: Bayram hediyesi


15: Üstadın ölüme telaşsız bakması


16: Hizmetteki İlâhî ikramlar


17: Nur'un kerametlerinden misâller


18: Risale-i Nur talebesi kime denir?


19: Ehl-i İslâmın, ehl-i dalâlete bilmeden taraftar çıkması


20: Talebelerin Nur'a sahip çıkması


21: Kıyametten haber veren hadis


22: İbrahim Sûresi ve Risale-i Nur


23: Risale-i Nur'da iman ve tevhid konularına yapılan tahşidatın önemi


24: İkinci Vatan: Barla


25: Üç mesele: Talebelerin sadakati, ehl-i dünyanın evhamı ve bir tevafuk


26: Tekrarlar ve inayet-i İlâhiye


27: Zaman, imanı kurtarmak zamanı


28: Bazı talebelerin meziyetleri


29: Risale-i Nur tabiat tağutunu yok eder


30: Siyaset dairesi aklı, kalbi dağıtır; mâneviyatı bozar


31: İmanla kabre girileceğine bir misâl


32: Hizmete gelen mükâfat ve şefkat tokatları


33: Risale-i Nur'un korunduğunu gösteren hâdiseler


34: İmam-ı Ali'nin Âyetü'l-Kübrâ'ya önem vermesinin sebebi


35: Talebelerin vazifesi: Şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir ve tâlim


36: Risale-i Nur'a hizmetin dünyevî faydaları


37: Salâhaddin Çelebi'nin bir kazadan kerametkârane kurtulması


38: Tevafuk-u cifrîde küçük bir hatâ


39: Tevafukların önemine dair bir ihtar


40: Tevafuklar teşvik edicidir


41: Hâfız Ali'nin Risale-i Nur'a âyetten çıkardığı bir istihraç


42: Bir adam, nasıl binler adam kadar günah işleyebilir?


43: Nur ve Gül Fabrikaları


44: Her asırda en büyük makam Kur'ân'ındır


45: Sahabelerin mânevî şahsiyetinin bir cilvesi


46: Şefkatin yanlış yerde kullanılması


47:ki Said'in eserleri faydalı; fakat bir parça mahremdir


48: Risale-i Nur başka eserlere ihtiyaç bırakmaz


49: Gelecek olan Nurun, dar ve geniş dairelerdeki iltibası


50: Deccal ve Hazret-i İsâ (a.s) ile ilgili hadislerin gerçek tevilleri


51: Risale-i Nur'a işaret eden âyetler


52: Isparta kahramanlarına benzemenin şartı


53: Risaleleri yazı ile çoğaltanlara dua


54: Hizmet haberlerinden duyulan memnuniyet


55: Sırr-ı اِنَّا اَعْطَيْنَا'nın işaret ettiği gerçek mânâ


56: ihtar


57: Talebelerin medihlerine cevap


58: Hayalî Ziyaeddin, gerçek Ziyaeddin


59: Üç mühim mesele: İman, hayat, şeriat


60: Ramazan'da her gün bir hâtim


61: Başa gelen sıkıntıların hikmetleri


62: İştirâk-i a'mâl-i uhreviye sırrı


63: Üstadı sürurla ağlatan hanım talebelerin hizmeti


64: Günahlara kalkan: İştirak-i a'mâl-i uhreviye düsturu


65: Küllî ibadete sahip olabilmek


66: Dualarla gelen şifâ


67: Üstadın yerine çalışan talebeler.


68: Sav Köyü bir Medrese-i Nuriyedir


69: İkinci Hüsrev olan Birinci Tahir


70: Namaz tesbihatının önemi. / Dünya hayatını bilerek âhirete tercih etme


71: Ehl-i iman için kâinat nurlu, ehl-i dalâlet için karanlıklıdır


72: Musibetlere şifâ kaynağı: İnşirah Sûresi


73: Hüsrev Altınbaşak ve tevafuklu Kur'ân


74: Dinîn dünyaya basamak yapılması


75: Haşre dair kısımların Onuncu Sözün âhirinde toplanması


76: Gayrî Müslimlerin Cehennemden kurtuluş yolu


77: İman hakikatleri gaybî sırlardan daha ehemmiyetlidir


78: Risale-i Nur'u yazarak çoğaltmanın ehemmiyeti


79: Rüya-yı sadıka kader-i İlâhinin her şeyi ihata ettiğine delildir


80: Mâsum çocukların ve ümmî ihtiyarların Nurları yazmalarının verdiği sevinç


81: Hakakik-i imaniyeye Risale-i Nur'la hizmet, en birinci vazifedir


82: Risale-i Nur'a ekmek kadar ihtiyaç var


83: Mâsumların ve ümmî ihtiyarların yazdıkları risalelerin fütuhatı


84: Risale-i Nur, kazandırdığı tahkikî imana bedel hâlis bir sadakat, sarsılmaz bir sebat ister


85: Binbaşı Muhyiddin'in gördüğü rüyânın tabiri


86: Taarruza karşı demir gibi sebat


87: Talebelerin senakâr mektuplarına cevap


88: Üstadın talebelerini teşvik eden mektubu


89: Risale-i Nur'un yayıldıkça dikkatleri üzerine çekmesine karşı ihtiyat tavsiyesi


90: Risale-i Nur belâların def ve ref'ine vesiledir


91: Harama bakmak unutkanlık verir. / Âhiret sevabını dünyada istememeli


92: İman hizmeti hiçbir şeye alet edilemez


93: Risale-i Nur hizmeti Sünnet-i Seniyeye medardır


94: Ta'likat ve Kızıl İ'caz'ın önemi ve Risale-i Nur'la irtibatı


95: Açlık musibetinin sebebi şükürsüzlük


96: Risale-i Nur telifi ihtiyara tabi değildir


97: Zaman, cemaat zamanıdır


98: Nur dairesi sarsılmaz bir sadakat ve metanet ister


99: Tâhir'de bir Lütfi, bir Hâfız Ali, bir genç Said, bir Hüsrev gizli


100: Risale-i Nur'un emniyete faydası


101: Risale-i Nur'un mânevî galebesi


102: Talebelerin memurlukla Nurlardan uzaklaştırılması


103: Takva ve amel-i salihin tarifi ve önemi


104: Tarafgirlik duygusu zulme ortak yapar


105: Zındıkların tesanüdü bozma çabaları


106: Yirmi Beşinci Sözün sonuna Lemeât Risalesinin eklenmesi


107: Risale-i Nur'un fütuhatının devam etmesi


108: Geçim sıkıntısı âhiret işlerini ikinci dereceye bırakır


109: Hakikî gençlik Nur talebelerinin gençliğidir


110: Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnâmedir


111: Risale-i Nur hakkında verilen bir itiraza verilen cevap


LEMEÂT: Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatı'nın çekirdeği hükmünde olan bir risale.


112: Kadir gecesini ihlâs, tesanüd ve iştirâk-i a'mâl-i uhrevî düsturu ile kazanmak


113: Virdü'l-âzam-ı Kur'ânînin basılması


114: "Said başka eserleri beğenmiyor" iddiasına cevap


115: Riyaya sevk eden sebepler


116: Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır.


117: Zamanın müceddidi, bir şahs-ı mânevî olabilir


118: Risale-i Nur ve talebeleri hakkında gıybet


119: Açlığı kanaat, iktisat ve riyazetle karşılamak


120: Risale-i Nur ve talebelerinin şahs-ı mânevîsi "Ferid" makamına mazhar


121: Fütur vermek ve geçim sıkıntısı çekmek hizmetten alıkoyar


122: Beş erkân-ı İslâmiye ve vücub-u zekât rüknü


123: İslâmköylü hocaların Risale-i Nur'la alâkası


124: Maişet peşinde koşmak yerine hizmette ciddî çalışmak


125: Salâhaddin Çelebi'nin bazı tavsiyeleri


126: Mânevî hasâretlerden kurtulmanın çaresi: İman ve amel-i salih


127: Mânevî tahribata karşı büyük bir cemaat 200 sene mücadele edecek


128: Isparta, mânevî Medresetü'z-Zehrâ'dır


129: Zalimlerin boğuşmalarına bakmak, zulme ortak eder


130: Risale-i Nur'un bir vazifesi Kur'ân harflerini korumaktır


131: Bu âlem haşri zımnî ve perdeli gösteriyor


132: Şerlerden hayır çıktığının izahı


133: Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Nur'un hak olduğuna işaret eden mahrem bir risaledir


134: Dört mektuba cevap


135: Risale-i Nur aklı inkardan kurtarıp tesellî verir


136: Risale-i Nur dostlara tiryak, düşmanlara saika olur


137: Hizmette mazhar olunan suhulet ve tevafuklar


138: Şerlere hikmet ve rahmet gözüyle bakmak


139: Kelimeler yanında fiillerde de tevafuklar var


140: "Elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor"


141: Geçim sıkıntısı, tesanüdünüzü bozmasın


142: Fil Sûresinin asrımıza bakan yönü


143: Hizbü'l-Ekber-i Nurî'nin yazılması ve yaşanan bir tevafuk


144: Medreseden çıkan Risale-i Nur'u, medrese hocalarının tanımaması


145: İman hakikatlerini hiçbir şeye feda etmeyen Ispartalı talebeler


146: Tam fedakâr talebe dünya ile alâkasını kesmeli


147: Risale-i Nur esmâ-i hüsnânın tecellî ettiği kâinatı delil gösteriyor


148: Mecazî nefs-i emmâre nedir?


149: Her şeyi tesanüde feda etmek


150: Geçim sıkıntısına daha fazla hizmetle mukabele etmek


151: Hüsrev'in yazdığı İ'cazlı Kur'ân


152: İhtilâfı, meşveret-i şer'iye ile halletmek


153: Marangoz Ahmed'in manzumesi


154: Risale-i Nur hizmeti rahmete vesiledir


155: Risale-i Nur neden siyasete âlet edilemez?


156: Nur talebelerinin tesanüdünü tebrik


157: Sebatkâr talebelerin sadakat ve uhuvveti


158: Mehmet Zühtü Efendinin vefatı ve Hulûsi Efendinin birincilik makamını koruması


159: Risale-i Nur'un kerametleri


160: Sırr-ı ihlâsa dayanan Nur mesleği dünyaya bakmaz


161: Ehl-i bid'a ile zihnen de meşgul olmamak


162: Bu zamanda çocuk sahibi olmanın mesuliyeti ile inayet mevzuları


163: Nur talebeleri talebe-i ulûmdur


164: Üstad attan düşmesinin hayırlı neticelerini anlatıyor


165: Musibetin ondan bire inmesi ve bazı Nur talebelerinin sorularına verilen cevaplar


166: Bir musibetin Sekîne'deki dersi açıklamaya vesile olması


167: Adapazarı depreminin mânevî sebebi ve Nurların musibetlere kalkan olması


168: Risale-i Nur'un dünyaya âlet edilmesi ihlâsı kırar


169: Beşer zulmeder, kader-i İlâhî adalet eder


170: Bir kapı kapansa, daha mühim kapılar açılır


171: Üç kerametli risale: Mu'cizat-ı Ahmediye, Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşârâtü'l-İ'câz

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786054590117

Ebatları: 21 x 13.5 cm.

Sayfa Sayısı: 376

Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk