Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî (2 Renk, Çanta Boy)

Bediüzzaman Said Nursi

ISBN: 9786054590162

Kategori: Risale-i Nur Külliyatı

Kapak Tasarım: Gökhan Koç

Sayfa Düzeni: Said Demirtaş

Online Satış Noktaları:


  • Paylaş:

Takdim


Bediüzzaman Said Nursî


Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.


Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından Alınmış Mühim Parçalar.


Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır.


BİRİNCİ ŞUÂ: Kur'ân-ı Kerîm otuz üç âyetiyle Risale-i Nur'a manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şua'da o âyetlerden yirmi dokuzunun mânâları verilerek, Risale-i Nur'un asrımızda Kur'ân'ın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu açıklanıyor.


Birinci Sual: Okunan Kur'ân ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu?


İkinci Sual: Kur'ân Risale-i Nur hakkında ne diyor?


Birincisi (Risale-i Nur'a işaret eden birinci âyet): Nur Sûresi, 24:35.


Resaili'n-Nur'a İşaret Eden İkinci Âyet: Hud Sûresi, 11:112.


Üçüncü Âyet-i Meşhure: Ankebut Sûresi, 29:69.


Dördüncü Âyet-i Meşhure: Hicr Sûresi, 15:87.


Beşinci Âyet: En'âm Sûresi, 6:122.


Altıncı Âyet: Hadîd Sûresi, 57:28.


Yedinci Âyet: Yûnus Sûresi, 10:82.


Sekizinci Âyet: En'am Sûresi, 6:61.


Dokuzuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:256; Lokman Sûresi, 31:22.


Onuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:269.


On Birinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:129.


On İkinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:151.


On Üçüncü Âyet: Âl-i İmran Sûresi, 3:7.


On Dördüncü Âyet: Nisa Sûresi, 4:162.


On Beşinci Âyet: Nisa Sûresi, 4:174.


On Altıncı Âyet: Fussilet Sûresi, 41:44.


On Yedinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:129.


On Sekizinci Âyet: Mâide Sûresi, 5:56.


On Dokuzuncu Âyet: Tahrim Sûresi, 66:8.


Yirminci Âyet: İsra Sûresi, 17:82.


Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler: Nahl Sûresi, 16:121. En'âm Sûresi, 6:161.


Yirmi İkinci Âyet ve Âyetler: Yûnus, Yusuf, Ra'd, Hicr, Şuarâ, Kasas ve Lokman sûrelerinin başlarındaki âyetler.


Yirmi Üçüncü Âyet: Kalem Sûresi, 68:32.


Yirmi Dördüncü Âyet veya Âyetler: Zümer Sûresi, 39:1.


Yirmi Beşinci Âyet: Fussilet Sûresi, 41:1-2.


Yirmi Altıncı Âyet: Hûd Sûresi, 11:105. Hûd Sûresi, 11:108.


Yirmi Yedinci Âyet: Saf Sûresi, 61:8.


Yirmi Sekizinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:32.


Yirmi Dokuzuncu Âyet: İbrahim Sûresi, 14:1.


Yirmi Dokuzuncu âyetin sehvine dair tafsilât.


SEKİZİNCİ ŞUÂ: Hz.Ali'nin (r.a.) Risâle-i Nur'a dair kerâmetkârâne müjdelerinden üçüncüsünü açıklayan bir risaledir. Bu arada, Bediüzzaman, Risâle-i Nur'un kıymet ve önemini gösteren hakikatleri açıklamasının sebep ve hikmetlerini de burada belirtmektedir.


YİRMİ SEKİZİNCİ LEM'ANIN BİRİNCİ MESELESİ: Risale-i Nurdan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesidir.


ON SEKİZİNCİ LEM'A: Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mu'cizesini açıklayan ve evliyânın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hz. Ali'nin (r.a.) gaybî bir kerametini açıklayan Birinci Keramet-i Aleviye Risâlesi isminde bir lem'adır.


SEKİZİNCİ LEM'A: Hûd Sûresi 105. ve 112. âyetlerinin tefsiri mâhiyetinde olan bu risâle, Gavs-ı Âzam Abdülkadir Geylanî'nin kerâmet-i gaybiyesiyle Kur'ân'ın esrârına âit olan Risale-i Nur'un makbuliyetini gösterir ve bu zamanın Kur'ân hizmetkârlarına işaretle beraber onların mânevî güçlerini ve şevklerini artıran, sıkıntılarını gideren lem'adır.


Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar.


Hüve Nüktesi: Hava zerrelerindeki İlâhî ilim, irade ve kudret tecellîsini anlatır.


Yirmi Dokuzuncu Mektubun Beşinci Risale olan Beşinci Kısmı: "Allah göklerin ve yerin nurudur." (Nur Sûresi, 24:35.) âyetine dair.


Na'büdü Nüktesi:


"Risale-i Nur nedir ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler?" diye bir takriznâmedir.

Teknik Özellikleri

Barkod Numarası: 9786054590162

Ebatları: 21 x 13.5 cm.

Sayfa Sayısı: 384

Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk